Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Vedtekter

§ 1 Formål
Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for pensjonister og andre over 60 år. Gjennom forelesninger, reiser og studievirksomhet utveksles kunnskaper og sosial kontakt.

 

§ 2 Organisasjon
Pensjonistuniversitetet Stavanger er registrert i Foretaksregisteret og i Frivillighetsregisteret.

 

§ 3 Medlemskap
Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer.

 

§ 4 Styret
Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på seks personer. Styret består av styreleder og fem valgte styremedlemmer. Styreleder velges på årsmøtet for ett år om gangen. De øvrige fem styremedlemmene velges for to år om gangen, slik at to henholdsvis tre medlemmer er på valg hvert annet år.

Styret velger selv sin nestleder blant de valgte styremedlemmene.

To varamenn til styret velges på årsmøtet for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 

Sekretariatsleder for Pensjonistuniversitetet Stavanger tilsettes av styret. Sekretariatsleder forbereder sakene for styret og møter i styret med tale- og forslagsrett.

 

§ 5 Prokura
Pensjonistuniversitetet Stavanger forpliktes ved underskrift av styreleder og sekretariatsleder i fellesskap.

 

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

2. Styrets årsmelding

3. Årsregnskap med revisors rapport.

4. Innkomne forslag 

5. Fastsettelse av kontingent 

6. Budsjett for inneværende år

7. Valg av styreleder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer

8. Valg av revisor for ett år

9. Valg av 3 medlemmer til valgkomite

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen ber om det.

 

§ 7 Ekstra ordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 10% av medlemmene finner dette nødvendig. Innkallingsfrist, regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det ordinære årsmøtet.

 

§ 8 Endringer av vedtekter
Endring av vedtekter skjer på årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de frammøtte.

 

Revidert: 20.02.2019