Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Vedtekter

§ 1 Formål
Pensjonistuniversitetet Stavanger har til formål å være et forum for pensjonister og andre over 60 år. Gjennom forelesninger, reiser og studieverksomhet utveksles kunnskaper og sosial kontakt.


§ 2 Organisasjon
Pensjonistuniversitetet er registrert i Stavanger kommunes avd. for: Kultur og byutvikling.


§ 3 Medlemskap
Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer.


§ 4 Styret
Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på seks personer. Styret består av styreleder og fem valgte styremedlemmer. Styreleder velges på årsmøtet for ett år om gangen. De øvrige fem medlemsvalgte-styremedlemmene velges for to år om gangen, slik at to henholdsvis tre medlemmer er på valg hvert annet år. Det velges også 2 varamedlemmer.


Styret velger selv sin nestleder blant de valgte styremedlemmene.


To varamenn til styret velges på årsmøtet for ett år om gangen.


Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak kan treffes når minst fire av styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.


Administrativ leder av Pensjonistuniversitetet er en tilsatt sekretær. Sekretæren forbereder sakene for styret, og møter i styret med tale- og forslagsrett.


§ 5 Representasjon
Pensjonistuniversitetet forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem.