Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Hinna, Forus og Sauamyrå - stadnamn fortel historie

Onsdag 22. februar kl. 11.00 kommer språkforsker og navnegransker Inge Særheim for å forelese om temaet: Hinna, Forus og Sauamyrå - stadnamn fortel historie

Inge Særheim fra Klepp er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger, der han også har vært prorektor og dekan for humanistiske fag. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler om stedsnavn. Han er redaktør for fagtidsskrift og har vært medlem av Klagenemnda for stadsnamnsaker og medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon. Inge Særheim er en norsk språkforsker og navneforsker og en av de fremste didaktikerne innenfor navnefeltet.

Han tok historisk-filosofisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1979 og ble i 2000 dr.philos. med avhandlingen «Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land.» Fra 2000 har han vært professor ved Universitetet i Stavanger.

I «Hinna, Forus og Sauamyrå - stadnamn fortel historie» gir han en innføring i faget og kommer inn på navngiving, funksjon og struktur. I «Namn som fortel om oss» gir han oppskriften på hvordan en går fram når en skal samle inn stadnamn, en bok som har vært mye brukt i den videregående skolen av dem som skriver særemne om navn. Og i 2007 ga han ut oppslagsverket «Stadnamn i Rogaland.»