Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Å bli sett. Norsk utenrikspolitikk fra Eidsvoll til Brexit.

Onsdag 22. mai kl. 11.00 kommer Professor Roald Berg for å forelese om temaet: Å bli sett. Norsk utenrikspolitikk fra Eidsvoll til Brexit.

Professor Roald Berg arbeider ved Universitetet i Stavanger og er spesialist på forsvars- og utenrikspolitisk historie. I forelesningen vil han presentere sin seneste bok: Norsk utanrikspolitikk etter 1814. Han er for tiden gjesteforsker ved Erasmus-universitetet i Rotterdam. .

Berg peker på to lange linjer i Norges forhold til fremmede stater, nemlig «russofobien» - russerskrekken – og den vestlige stormaktsgarantien. Begge ble til allerede i unionstiden med Sverige. Begge ble institusjonalisert i de tre viktigste sikkerhetspolitiske traktatene etter 1814, nemlig November-traktaten i 1855, Integritetstraktaten i 1907, og NATO-traktaten i 1949. Men bak dem alle var folkeretten Norges viktigste forsvarsverk.