Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Protokoll - Årsmøte 2024

Onsdag 28. februar ble det avholdt årsmøte i Pensjonstuniversitetet.

27 medlemmer til stede. Nestleder i styret, Harald Hamre, ønsket velkommen og ledet konstitueringen.

Sak 1 Konstituering
a. Valg av møteleder.
Vedtak: Nestleder i styret, Harald Hamre, velges til møteleder
b. Valg av referent.
Vedtak: Sekretær Finn Hoff velges til referent
c. Valg av to protokollunderskrivere:
Vedtak: John Magnus Nygaard og Jannik Krogh velges til
protokollunderskrivere.


Sak 2. Årsmelding 2023
Møteleder gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2023
Vedtak: Årsmelding 2023 godkjennes.

Sak 3 Årsregnskap 2023
Finn Hoff gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2023 og
revisjonsrapporten fra revisor.
Vedtak: Årsregnskapet for 2023 godkjennes.

Sak 4 Følgende forslag er kommet til årsmøte 2024: Innsender er Bjørn Helliesen
Forslag:
Det innføres en rabattert medlemskontingent for ektefeller/samboere. De
medlemmer som omhandles av denne ordning må selv melde fra til sekretær om
hvem som er ektefeller og samboere.
Styret har vedtatt i styremøte 20.02.2024 at rabatten for samboere/ektefeller settes
til 50% av vanlig medlemskap. Dette kan gjennomføres fra 2025 under forutsetning
av godkjenning fra årsmøtet.
Vedtak: Forslag ble godkjent av årsmøtet.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent.
Vedtak ble gjort på årsmøtet:
Fra 2025: Vanlig medlemskontingent kr. 500,-
Fra 2025: Medlemskap fra ektefelle/samboer kr. 250,- (50% av vanlig
kontingent).
Fra 2024: Medlemskap for kollektivmedlemmer kr. 7000,-

Sak 6 Årsbudsjett 2024
Finn Hoff gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2024
Vedtak: Årsbudsjett for 2024 godkjennes.

Sak 7 Valg
Valg av styreleder for ett år:
Kitty Krogh Harestad (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Harald Hamre Velges for to år (gjenvalg)
Reidun Andreassen Velges for to år (gjenvalg)
Magne Arne Nilsen Velges for to år (gjenvalg)
Tor Lorentzen Styr og Gro Johnsen er ikke på valg i år.

Varamedlemmer:
Ivar Fett Velges for ett år (gjenvalg)
Per Dahl Velges for ett år (ny)
Alle forslag er basert på villighet fra de foreslåtte kandidatene.
Vedtak: Ny styresammensetning ble godkjent av årsmøtet

Valg av revisor for ett år
Vedtak: Abacus revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2024.
Valg av tre medlemmer til valgkomité:

Vedtak: Eldbjørg Vaage Melberg velges til valgkomiteens leder for ett år.
Kjell Olaus Kverneland og Erik Mauritzen velges til medlemmer i
valgkomiteen for ett år.

Protokollen ble godkjent av John Magnus Nygaard og Jannik Krogh