Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Protokoll for Årsmøtet 2020

Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet Stavanger ble avholdt den 19. februar 2020 på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

30 medlemmer til stede. Nestleder Harald Hamre ønsket velkommen og ledet valg av møteleder.

Sak 1 Konstituering

a. Valg av møteleder.
Vedtak: Kitty Krogh Harestad velges til møteleder.

b. Valg av referent.
Vedtak: Rolv H. Stokka velges til referent

c. Valg av to protokollunderskrivere:
Vedtak: Hjalmar Inge Sunde og Kari Helliesen velges til
protokollunderskrivere.

Sak 2. Årsmelding 2018
Møteleder gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2019
Vedtak: Årsmelding 2019 godkjennes.

Sak 3 Årsregnskap 2019
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2019 og revisjonsrapporten fra revisor.
Vedtak: Årsregnskapet for 2019 godkjennes.

Sak 4 Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram
Ingen saker innkommet.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent 2021
Vedtak: Årskontingenten for 2021 fastsettes til kr. 400 for enkeltmedlemmer og kr. 11.100 for kollektiv medlemskontingent for pensjonistforeninger.


Sak 6 Årsbudsjett 2020
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2020
Vedtak: Årsbudsjett for 2020 godkjennes.


Sak 7 Valg 

a. Valg til styret
Vedtak:
Kitty Krogh Harestad valgt som styreleder for ett år.
Harald Hamre, Reidun Andreassen og Caspar W Hennig valgt som styremedlemmer for to år.
Anna Egaas Songe-Møller og Magne Arne Nilsen valgt som varamedlemmer for ett år.

b. Valg av revisor for ett år
Vedtak: Abacus revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2020.

c. Valg av tre medlemmer til valgkomité
Vedtak:
Hjalmar Inge Sunde velges til valgkomiteens leder for ett år.
Per Grimnes og Toril V. Andreassen velges til medlemmer i valgkomiteen for ett år.