Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Innkalling til årsmøte 2023

Du innkalles med dette til årsmøte i Pensjonistuniversitetet Stavanger

  • Onsdag 22. februar 2023 etter dagens forelesning, Stavanger kulturhus, Sølvberget

Alle medlemmene som har betalt kontingent for 2023, har stemmerett.

Forslag til saker som ønskes behandlet, må være innkommet til styret for Pensjonistuniversitetet Stavanger senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1          Konstituering
            a. valg av møteleder
            b. valg av referent
            c. valg av 2 protokollunderskrivere

2          Styrets årsmelding 2022

3.         Årsregnskap 2022

4.        Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram

5.        Fastsettelse av kontingent 2024

6.        Årsbudsjett 2023

7          Valg av:

a. Valg av styreleder for ett år, 3 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år.

b. Valg av revisor for ett år

c. Valg av tre medlemmer til valgkomité

d. Valg av valgkomiteens leder

           

Stavanger, den 31. januar 2023

Med vennlig hilsen styret

Pensjonistuniversitetet Stavanger