Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Protokoll for årsmøtet 2022

Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet Stavanger ble avholdt den 23. februar 2022 på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

21 medlemmer til stede. Styreleder Kitty Krogh Harestad ønsket velkommen og ledet konstitueringen.

Sak 1 - Konstituering

a. Valg av møteleder.
Vedtak: Caspar W. Hennig velges til møteleder.

b. Valg av referent.
Vedtak: Rolv H. Stokka velges til referent

c. Valg av to protokollunderskrivere:
Vedtak: Christine Jayne Spence og Svein Gunnar Molven velges til protokollunderskrivere.

Sak 2 - Årsmelding 2021
Møteleder gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2021
Vedtak: Årsmelding 2021 godkjennes.

Sak 3 - Årsregnskap 2021
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2021 og revisjonsrapporten fra revisor.
Vedtak: Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Sak 4 - Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram.
Ingen saker innkommet.

Sak 5 - Fastsettelse av kontingent 2023
Vedtak: Årskontingenten for 2023 fastsettes til kr. 500 for enkeltmedlemmer og kr. 14.100 for kollektiv medlemskontingent for pensjonistforeninger.


Sak 6 - Årsbudsjett 2022
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2020
Vedtak: Årsbudsjett for 2022 godkjennes.


Sak 7 - Valg 

a. Valg til styret
Vedtak: Kitty Krogh Harestad valgt som styreleder for ett år.
Harald Hamre, Reidun Andreassen og Magne Arne Nilsen valgt som styremedlemmer for to år.
Gro Johnsen og Elbjørg Vaage Meldberg valgt som varamedlemmer for ett år.

b. Valg av revisor for ett år
Vedtak: Abacus revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2022.

c. Valg av tre medlemmer til valgkomité
Vedtak: Caspar W. Hennig velges til valgkomiteens leder for ett år. Bjørn Andersen og Hege Skjelbred-Knudsen velges til medlemmer i valgkomiteen for ett år.